Agressie regulatie training

De trainingen bestaan uit 5 à 8 trainingsbijeenkomsten van 1,5 uur afhankelijk van de gewenste inhoud van de training.

Een paar definities van agressie:

“Een levenskracht die zowel positief als negatief kan worden gebruikt.”

 

“Gedrag dat iemand inzet om bewust of onbewust iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij/zij wel of niet wil.”

Grenzen overschrijden
Hoewel agressie niet per definitie negatief hoeft te zijn en in sommige situatie zelfs functioneel, overschrijdt agressief gedrag toch vaak de grenzen van wat men over het algemeen acceptabel vindt. Het kan zelfs leiden tot delictgedrag met alle consequenties van dien.

Gedragsalternatieven
De training “agressieregulatie” heeft als doel de deelnemer vaardigheden aan te leren waardoor men instaat is adequaat in te spelen op situaties en het hanteren van agressie. In de training is een combinatie gemaakt van het competentiemodel, waarbij uitgegaan wordt van de sterke kanten en kwaliteiten van de deelnemer, met het terugvalpreventiemodel (no cure, but control). Binnen de training wordt er gestreefd de deelnemer een aantal inzichten en gedragsalternatieven aan te bieden die uiteindelijk leiden tot het kunnen hanteren van agressie.

HUUB. biedt de agressie regulatietraining in zowel individuele – als in groepsgerichte training aan . Vaste onderwerpen van de training zijn:

 • Opstellen van agressiethermometer met gedragsalternatieven
 • Het maken van keuzes
 • De situaties naspelen met gedragsalternatieven

Eindtermen van de training

 • De deelnemer weet wat agressie is en kent de gevolgen van agressief gedrag.
 • De deelnemer kent de opbouw van zijn/haar agressieketen en weet waardoor dit gestimuleerd of afgeremd wordt.
 • De deelnemer kent alternatieven voor het remmen of ombuigen van zijn/haar agressie.

Opbouw training

 • 1e bijeenkomst; intakegesprek naast de deelnemer(s) zijn ouders en/of opdrachtgever bij dit gesprek aanwezig.
 • 2e gesprek : Verzamelen van informatie door de trainer die gebruikt wordt bij de totstandkoming van het trainingsplan. Het trainingsplan wordt gedeeld met deelnemer ouders en/of opdrachtgever
 • Gedurende de opeenvolgende bijeenkomsten worden komen de verschillende trainingsonderwerpen aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende trainingsinstrumenten zoals o.a. de agressiethermometer, video, spelvormen, gesprekken, het uitspelen van situatie en eventueel worden video-opname gemaakt en teruggekeken afhankelijk van het soort training.
 • Er vindt zo nodig nog een tussentijdsgesprek plaats met ouders/en of opdrachtgever om de voortgang van de training als de ontwikkelingen in de thuissituatie te bespreken.
 • Bij het afsluiten van de training wordt er door de trainer een trainingrapportage opgesteld. De rapportage wordt tijdens de laatste trainingsbijeenkomst besproken met de deelnemer. In de rapportage wordt het verloop van de training, de behandelende onderwerpen en wijze waarop die onderwerpen zijn behandeld binnen de training weergegeven. Vertrouwelijk informatie wordt hierin niet opgenomen.
 • Laatste bijeenkomst: Er vind uiteindelijk een eindgesprek plaats waarbij ouders en opdrachtgever aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt de training aan de hand van de opgestelde rapportage geëvalueerd en de besproken.
 • Optioneel kunnen er terugkombijeenkomsten ingepland worden.